Home » Финансист

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ФИНАНСИСТ

Професия: Финансист

Специалност: Застрахователно и осигурително дело

Степен на професионална квалификация – III степен

финансист

Срок на обучение: 960 учебни часа (469 учебни часа часа теория и 491 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни изисквания (ДОИ), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма "Е" за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по застрахователен мениджмънт, управление на риска в застрахователното дружество, експертни оценки в застрахователното дружество, пенсионно, здравно и социално осигуряване. Курсът има добра практическа насоченост.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.