Home » Сътрудник социални дейности. Работа с хора с увреждания и хронични заболявания.
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
РАБОТА С ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Професия: Сътрудник социални дейности

Специалност: Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Степен на професионална квалификация – III степен

сътрудник социални дейности

Срок на обучение: 960 учебни часа (350 учебни часа часа теория и 610 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б16” за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по социална медицина и рехабилитация, социална педагогика, социална адаптация, социално консултиране, работа с хора в неравностойно социално положение.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.