Home » Сътрудник социални дейности. Работа с деца и семейства в риск.
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК

Професия: Сътрудник социални дейности

Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск

Степен на професионална квалификация – III степен

сътрудник социални дейности

Срок на обучение: 960 учебни часа (360 учебни часа часа теория и 600 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б16” за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по семейно и детско консултиране, социална педагокика, палиативни грижи.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.