Home » Строителен техник
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

Професия: Строителен техник

Специалност: Строителство и архитектура

Степен на професионална квалификация – III степен

строителен техник

Срок на обучение: 960 учебни часа (380 учебни часа часа теория и 580 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, индивидуална, самостоятелна и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

курс строителен техник обучение строителен техник курсове за строителен техник

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОИ), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б16” за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по технология на строителството, строителна дейност и контрол, строителна механика, строителни материали, техническо чертане, архитектурно проектиране.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.