Home » Социална работа и консултиране. Подпомагане на възрастни.
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ
ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Професия: Социална работа и консултиране

Специалност: Подпомагане на възрастни

Степен на професионална квалификация – II степен

сътрудник социални дейности

Срок на обучение: 660 учебни часа (230 учебни часа часа теория и 430 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

социална работа и консултиране

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по социално консултиране, видове социални грижи и услуги за възрастни, видове хронични заболявания и увреждания.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.