Home » Професионално обучение: Работник в заведенията за хранене и развлечение
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Професия: Работник в заведенията за хранене и развлечение

Специалности:

  • Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение
  • Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечение

Степен на професионална квалификация – I степен

курс за Работник в заведенията за хранене и развлечение

Срок на обучение: 300 учебни часа (80 учебни часа часа теория и 220 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “A” за професионално обучение.

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията “Работник в заведенията за хранене и развлечение” отговарят за приемането на хранителни продукти в заведението, съхранението на хранителни продукти и полуфабрикати, извършва предварителна подготовка на хранителните продукти, и подготвя полуфабрикати в съответствие с поставените задачи, подрежда и почиства производствени и складови помещения и др.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.