Home » Професионално обучение: Работник в озеленяването
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО

Професия: Работник в озеленяването

Специалности:

  • Цветарство
  • Парково строителство и озеленяване

Степен на професионална квалификация – I степен

курс за работник в озеленяването

Срок на обучение: 300 учебни часа (75 учебни часа часа теория и 225 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “A” за професионално обучение.

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията “Работник возеленяването”, могат да работят в държавните и общинските предприятия, кооперативните и междукооперативните предприятия и едноличните търговски дружества с дейност в областта на озеленяването, зеленото строителство и устройството на ландшафта, в разсадници за декоративни дървесно-храстови видове, в цветопроизводствени стопанства, ботанически градини, дендрариуми и други предприятия и организации, занимаващи се с отглеждане, търговия и транспор т на декоративни растителни материали. Повечето дейности се извършват на открито – в паркове и градини.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.