Home » Професионално обучение: Хотелиер
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ХОТЕЛИЕР

Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на дейностите в места за настаняване

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за хотелиер

Срок на обучение: 660 учебни часа (252 учебни часа часа теория и 408 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Хотелиерът организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите. Контролира състоянието на стаите за гости, на общите помещения, тяхната чистота и изрядност. Организира различни конференции и планира дейността на прилежащи към мястото за настаняване заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове). Води счетоводната отчетност и отговаря за имуществото. Контролира изпълнението на задачите от персонала.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.