Home » Професионално обучение: Фермер
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ФЕРМЕР

Професия: Фермер

Специалност: Земеделец

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за фермер

Срок на обучение: 660 учебни часа (180 учебни часа часа теория и 480 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Придобилият втора степен на квалификация по професията “Фермер” извършва основни технологични операции – оран, торене, напояване, сеитба, растителна защита. Придобива умения за отглеждане на земеделски култури – полски, зеленчукови, фуражни, трайни насаждения, отглежда и полага грижи за селскостопански животни, и др.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.