Home » Професионално обучение: Рибовъд
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : РАБОТНИК В РИБОВЪДСТВОТО

Професия: Рибовъд

Специалност:

  • Рибовъдство

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за Техник - рибовъд

Срок на обучение: 660 учебни часа (180 учебни часа часа теория и 480 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Завършилите специалността “Работник в рибовъдството” овладяват технологията за развъждане и отглеждане на зарибителен материал, отглеждане на естествена храна за рибното стопанство, отглеждане на риба за консумация и др.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.