Home » Професионално обучение: Пчеларство - ПК II
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ЖИВОТНОВЪД

Професия: Животновъд

Специалност:

  • Пчеларство

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за Животновъд

Срок на обучение: 660 учебни часа (150 учебни часа часа теория и 510 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Завършилите специалността “Пчеларство” овладяват технологията за развитие и развъждане на пчелните семейства, извършват профилактика на заразните заболявания, на неприятели и вредители по пчелите и пчелните семейства, усвояват технологията за производството на пчелните продукти, придобиват умения за окачествяване на пчелните продукти.

Тези знания и умения позволяват да работят по професията “Техник-животновъд” като:

  • окачествители в изкупвателните пунктове
  • технолози или ръководители на преработвателни фирми и техните изделия
  • мениджъри на ферми, кооперации и сдружения

Могат да извършват още следните основни дейности: грижи за пчелите, подхранване на пчелите, ремонт на кошерите, съхраняване и реализация на готовата продукция.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.