Home » Професионално обучение: Пчеларство - ПК I
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ПЧЕЛАРСТВО

Професия: Работник в животновъдството

Специалност:

  • Пчеларство

Степен на професионална квалификация – I степен

курс за животновъд

Срок на обучение: 300 учебни часа (80 учебни часа часа теория и 220 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Завършилите специалността “Пчеларство” овладяват технологията за развитие и развъждане на пчелните семейства, усвояват технологията за производството на пчелните продукти, придобиват умения за окачествяване на пчелните продукти.

Могат да извършват още следните основни дейности: грижи за пчелите, подхранване на пчелите, ремонт на кошерите, ремонт на сескостопанска техника, съхраняване и реализация на готовата продукция.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.