Home » Професионално обучение: Озеленител
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ОЗЕЛЕНИТЕЛ

Професия: Озеленител

Специалност: Озеленяване и цветарство

Степен на професионална квалификация – II степен

курс за озеленител

Срок на обучение: 660 учебни часа (200 учебни часа часа теория и 460 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б13” за професионално обучение.

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията “Озеленител”, може да засажда и полага грижи за дървесна, храстова и цветнара стителност на открито или в оранжерии, да подготвя посадъчен материал и да извършва размножаване на
растенията, да аранжира композиции от цветя, да изгражда и да поддържа паркова архитектура.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.