Home » Оперативен счетоводител
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професия: Оперативен счетоводител

Специалност: Оперативно счетоводство

Степен на професионална квалификация – III степен

оперативен счетоводител оперативно счетоводство курс за оперативен счетоводител

Срок на обучение: 1000 учебни часа (335 учебни часа часа теория и 665 учебни часа практика) Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б16” за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по стопански анализ на предприятието, данъчен и финансов контрол, обща теория на счетоводството, счетоводство на предприятието, банково и бюджетно счетоводство, работа със счетоводен софтуер.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.