Home » За нас
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Софос Консулт ООД

Образователен център “Софос Консулт” е създаден през март 2012 година. Като Център за професионално обучение е регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 2012121003/28.09.2012 г.

От 2014 г., ЦПО към “Софос Консулт” ООД е партньор в Сдружение “Клъстер Варна Бизнес Консулт”.
ЦПО към “Софос Консулт” ООД организира в партньорство с “Глобал Консулт БГ” ЕООД поредица от специализирани обучения по проект, финансиран от Агенция за хората с увреждания на тема: “Повишаване на социалния капитал чрез усвояване на опит и дигитални компетенции и създаване на благоприятен социален климат за заетост на хората с увреждания в “Глобал Консулт БГ” ЕООД”
ЦПО към “Софос Консулт” ООД проведе обучение на студенти от ИУ-Варна и СА-Свищов в периода юни – септември 2014 г. по провект “Студентски практики”. Практикантите по проекта се обучаваха в реална работна среда в областта на счетоводните услуги, ТРЗ и данъчното облагане.
ЦПО към “Софос Консулт” организира в качеството си на подизпълнител на Националната Федерация на Работодателите на Инвалиди поредица от специализирани обучения в областта на Интернет присъствието и онлайн маркетинга. В периода 23 март – 26 април 2014 г. бяха проведени 4 уъркшопа по проект “Е-УСПЕХ”, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика.
Софос Консулт лицензия от НАПОО

Издадена на Център за професионално обучение към “СОФОС КОНСУЛТ” ООД, гр. Варна, на основание чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) със Заповед № 695/28.09.2012 г. на Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (на основание чл. 48, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от ЗПОО).

ЦПО към “Софос Консулт” има право за обучение по 10 специалности от 8 професии по 5 направления. Областите на обучение са:

  • икономика
  • строителство
  • компютри
  • туризъм
  • социални дейности

Курсовете, които предлагаме, са с одобрени програми и са съобразени с Държавнте образователни изисквания на МОMН за придобиване на професионална квалификация и обучение. Центърът разполага с необходимите материални бази за извършване на теоритическото и практическо обучение по предлаганите образователни курсове. Преподавателският състав са специалисти, утвърдени с богат професионален опит.