Home » Графичен дизайнер

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

графичен дизайнер

Професия: Графичен дизайнер

Специалност: Графичен дизайн

Степен на професионална квалификация – III степен

Срок на обучение: 1020 учебни часа (272 учебни часа часа теория и 748 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни изисквания (ДОИ), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма "Е" за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, цифрова фотография, работа с AdobeFlash, CorelDraw, AdobeIllustrator, AdobePhotoshop, AutoCAD.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.