Home » Професионално обучение: Аниматор в туризма
ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : АНИМАТОР В ТУРИЗМА

Професия: Аниматор в туризма

Специалност : Туристическа анимация
Степен на професионална квалификация – III степен

курс за аниматор в туризма

Срок на обучение: 960 учебни часа (330 учебни часа часа теория и 630 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни стандарти (ДОС), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма “Б16” за професионално обучение.

Аниматорът отговаря за планирането, разгласяването и провеждането на анимационните програми в туристически обекти, като въвлича, мотивира, участва и подпомага участието на туристите в тези програми. Говори на достъпен и разбираем за повечето туристи език и с дейността си допринася за активно и разнообразно прекарване на свободното време на туристите, като ги насърчава и стимулира да го оползотворяват според предпочитанията си.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.