Home » Администратор в хотелиерството

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ : АДМИНИСТРАТОР

курсове администратор

Професия: Администратор в хотелиерството

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Степен на професионална квалификация – III степен

Срок на обучение: 974 учебни часа (414 учебни часа часа теория и 560 учебни часа практика)

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална и дистанционна форма

Организационна форма: Квалификационен курс

Учебният план, входящите изисквания и процесът на обучението са съобразени с изискванията на Държавните образователни изисквания (ДОИ), Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Рамкова програма "Е" за професионално обучение.

По време на курса се изучават теми по технология и организация на преден офис, кухня и ресторант, допълнителни туристически дейности, туроператорска и агентска дейност, обмяна на валута.

Образователният курс завършва с държавни изпити по теория и практика на професията. Изпитите се провеждат по Национални изпитни програми в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Успешно положилите изпитите получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал. 2 на ЗПОО.