ОБУЧЕНИЯ  
×

ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕСИИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯТА

ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЕКТИ

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

ДРУГИ УСЛУГИ

Курс по класически
и лечебен масаж

Курсът е организиран по професионално издържана
учебна програма и се води от квалифицирани преподаватели
с опит. Предлагаме отлична материално - техническа база.


Read more

Курс по компютърна грамотност
Word, Excel, Internet

Курсът включва обучение в три модула - Word, Excel,Internet. Продължителност на обучението 45 учебни часа общо за трите модула. Обучението може да се организира за всеки модул по отделно с продължителност от 15 часа.


Read more

Преводачески услуги

Софос Консулт ООД извършва:
- висококачествени писмени преводи на типови и специализирани
документи от и на английски, немски, френски, руски, турски език
- осигуряване на преводачи за пътувания в чужбина
- осигуряване на преводачи при провеждането бизнес срещи,
конференции, семинари, помощ при осъществяване на контакти


Read more

Валидиране на знания

ЦПО към Софос Консулт ООД предлага възможност на всеки,
който има най-малко 6 месеца трудов стаж по професия,
(удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка)
но не притежава диплома по професията, да положи изпит
по теория и практика, за да удостовери и сертифицира своите
професионални компетентности.


Read more

MARLINS тест

ЦПО към Софос Консулт ООД провежда тестове MARLINS.
След всеки тест се издава сертификат с постигнатите
резултати. Сертификатът е международно признат.


Read more

 

Софос Консулт ООД

Общи условия за кандидатстване:

Условията и редът за кандидатстване за обучение в ЦПО към “Софос Консулт” са съобразени с чл. 14 и чл. 15, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Изисквания към кандидатите

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са навършили 16 години;
 2. Професията, по която желаят да се обучават да не е противопоказна за здравословното им състояние;
 3. Кандидатът трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява съответната професия;
 4. Да отговарят на изискването за минимално входящо образователно и квалификационно равнище, в съответствие с Рамковите програми на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН);
 5. Да попълнят входящ тест за определяне на нивото на владеене на чужд език (за професиите и курсовете, за които има езиково обучение).

Необходими документи

Необходими документи за записване в курс за професионално обучение:

 1. Копие от документ за самоличност;
 2. Копия от документи, удостоверяваще завършено образователно и квалификационно равнище;
 3. Медицинско свидетелство (при необходимост);
 4. Актуални снимки (4 бр.)
 5. Попълнено заявление за приемане за обучение (попълва се на място);
 6. Попълнен Личен картон по образец на МОМН ( попълва се на място);
 7. Сключване на договор (в 2 екземпляра) между обучаващата институция и кандидата за обучение (подписва се на място);